Marktscan Acute Zorg NZa

Marktscan Acute Zorg

Aanleiding, doel en scope

Dit is de eerste marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de acute zorg. Signalen uit het zorgveld over toenemende druk op de acute zorg zijn hiervoor de aanleiding. Deze druk kan zorgen voor tijdelijke beperkingen in de toegankelijkheid. In de marktscan richtt men zich dan ook vooral hierop en op het sturen van patiëntstromen in het acute zorgnetwerk. De marktscan geeft een overzicht van de capaciteit van en de vraag naar acute zorg.

Deze scan baseert men vooral op cijfers van 2013 tot 2016. Men bekijkt (achtergronden van) ontwikkelingen en best practices om de toegankelijkheid van de acute zorg te verbeteren. Een enquête van voorjaar 2017 onder zorgaanbieders van acute zorg geeft meer informatie over knelpunten binnen het zorgveld. Ook praatte men met zorgverzekeraars over hun invulling van de zorgplicht. Deze samenvatting geeft de bevindingen op hoofdlijnen weer. Voor meer achtergrond bij de conclusies en aanbevelingen verwijzen we met deze link naar de marktscan.