Persbericht Symposium

GRONAU/ENSCHEDE, 25 maart 2015 – Het bureau Acute Zorg Euregio presenteerde gisteren samen met de EUREGIO, de universiteitskliniek Münster en de Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt plannen om de belemmeringen voor grensoverschrijdende zorg- en hulpverlening in noodsituaties weg te nemen. “Wij willen dat de EUREGIO zich uiterlijk in 2020 tot één aaneengesloten grensoverschrijdende regio voor acute zorg heeft ontwikkeld”, aldus Cees Schenkeveld, directeur van het bureau Acute Zorg Euregio.

In het grensgebied met zijn sterk landelijke karakter blijken zich steeds weer knelpunten in de acute zorgverlening voor te doen. Ambulances kunnen niet altijd snel genoeg op de plaats van het ongeval zijn en in andere situaties is de afstand naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te groot. Samenwerking tussen de verantwoordelijke Nederlandse en Duitse organisaties zal naar verwachting leiden tot verbetering van de zorg en daarnaast tot kostenbesparingen. Het meest recente voorbeeld is de samenwerking tussen het St. Antonius-Hospital in Gronau en het Vrouw Kind Centrum van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, waar sinds kort ook Duitse kinderen worden behandeld.

Onduidelijkheid over hoe om te gaan met verschillen De projectpartners hebben in het kader van de INTERREG IV A-projecten “ACRE” (Acute Health Care Region - EUREGIO) en “SourcE” (Staff in cross-border urgent care in the EUREGIO) oplossingen voor een onbeperkte grensoverschrijdende acute zorgverlening uitgewerkt en deze gisteren gepresenteerd. Het ging daarbij over de wettelijke voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden om een hulpdienst aan de andere kant van de grens te mogen inzetten. De daarbij optredende problemen zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden juridisch geanalyseerd en mogelijke oplossingen zijn vervolgens in een lijst met voorstellen samengevat. Een voorbeeld is de onduidelijkheid over de vraag welke handelingen een hulpverlener in het andere land mag verrichten. De projectpartners hebben daarnaast financiële kwesties, zoals de vergoeding van de kosten van behandelingen in noodsituaties, besproken met de verzekeraars. Zo is een standpunt verkregen van de Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland over het wettelijke kader voor de vergoeding van kosten. Tijdens de gesprekken bleek dat er vaak wel degelijk een wettelijke basis voor grensoverschrijdende acute zorg bestaat, maar dat deze niet altijd bekend is.

De projectpartners hebben bovendien een vergelijking gemaakt van beroepskwalificaties en de opleiding en bijscholing van medewerkers van hulpverleningsdiensten. Daaruit hebben zij een plan ontwikkeld om het personeel beter op inzet in het buurland voor te bereiden. “Dit plan zou al op korte termijn in de nieuwe Duitse opleiding tot ‘Notfallsanitäter’ kunnen worden toegepast,” zo stelde Bianca Dul, die als Nederlandse hulpverleningsarts (‘Notarzt’) in Kreis Borken werkt en onderwijs geeft aan de Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt.

Doel: Euregionale Regio voor Acute Zorg uiterlijk in 2020 Om een structurele verbetering van de samenwerking te bereiken is een euregionale stuurgroep opgericht, die als taak heeft de grensoverschrijdende acute zorg verder te ontwikkelen. In deze stuurgroep hebben vertegenwoordigers van de veiligheidsregio‘s Twente, Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland en van de Landkreis Grafschaft Bentheim en de Kreis Borken zitting. Zij zullen in de komende tijd in het kader van het beoogde INTERREG V A- project “PREpare” concrete maatregelen vaststellen, die tot verbetering van de grensoverschrijdende acute zorg moeten leiden.

De projecten “ACRE”, “SourcE” en “PREpare” zijn financieel ondersteund in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


Projectpartners en sprekers van het symposium „Grensoverschrijdende grensoverschrijdende zorg- en hulpverlening in noodsituaties”

Van links naar rechts: Samira Jabakhanji, EMRIC; Marieke Maes, EUREGIO; Marian Ramakers, EMRIC; Bianca Dul, Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt; Astrid van der Zanden, Acute Zorg Euregio; Hanna Mettig, GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland; Christian Juhra, Universitätsklinikum Münster; Sonja Jürgens, Burgemeester Gronau; Alexandra Ziemann, Acute Zorg Euregio; Ilse Duursma, Gemeente Dinkelland; Cees Schenkeveld, Acute Zorg Euregio; René van der Wissel, Zorginstituut Nederland; Brigitte van der Zanden, presentatrice; Jan Müller, Universitair Medisch Centrum Groningen; Heribert Volmering, Kreis Borken