Scholing Spoed of geen Spoed voor doktersassistenten

Aanleiding / relevantie

Veel patiënten zoeken zelf (te) laat contact met een zorgprofessional, ook wanneer dat eigenlijk spoed betreft, bijvoorbeeld bij neurologische uitvalsverschijnselen. Dit is één van de redenen waarom de Hartstichting opnieuw een landelijke publiekscampagne gestart is om signalen van een beroerte sneller te herkennen (mond-spraak-arm: beroerte-alarm). Patiënten wordt geadviseerd 112 te bellen. Het overgrote deel van patiënten met neurologische uitvalsverschijnselen of andere spoed klachten zoals pijn in de thorax neemt echter het eerst contact op met de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Soms omdat patiënten dat gewend zijn, soms omdat de alarmsignalen ook niet duidelijk aanwezig zijn en patiënten of naasten geen aanleiding zien om 112 te bellen.

Vroegtijdige herkenning in de eerste lijn van signalen die duiden op een beroerte, een hartinfarct of sepsis is daarom erg belangrijk. Zeker bij onduidelijke klachten of afwezigheid van typische alarmsignalen. Een snelle doorstroomtijd in de keten van acute zorg voor een beroerte, hartinfarct en verschijnselen van een sepsis is van levensbelang. Naast vroegtijdige herkenning is daarom ook een snelle doorgeleiding naar de juiste vervolgzorg belangrijk, zeker wanneer patiënten zelf al (te) laat contact hebben gezocht. Hiervoor is kennis nodig over behandelmogelijkheden en het tijdsinterval waarbinnen dit nog mogelijk is

Op verzoek van de expertgroepen organiseert Acute Zorg Euregio in het voorjaar van 2018 wederom een tweetal scholingsbijeenkomsten voor doktersassistenten in de regio. 
Deze scholingen zijn een voortzetting van de serie scholingen die in 2015, 2016  en in het najaar van 2017 zijn georganiseerd en zijn een eerste aanzet tot continu scholing van professionals in de 1e lijn zoals door de expertgroep gewenst.

Doelgroep
Doktersassistenten uit de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek.

Doelstellingen
Na deelname aan deze scholingsbijeenkomst:

•heeft de doktersassistent inzicht in de keten van acute zorg voor patiënten met ‘neurologische uitval’, ‘pijn thorax’ of ‘koorts volwassene’ (of andere symptomen die kunnen duiden op een sepsis) en kent het belang van een snelle doorstroomtijd;

•kan de doktersassistent alarmsignalen herkennen die duiden op een beroerte, een hartinfarct of sepsis en kan de urgentie inschatten (spoed/geen spoed); ook bij onduidelijke klachten of afwezigheid van typische alarmsignalen; 

•kan de doktersassistent telefonische triage toepassen volgens de DABC / NHG-TriageWijzer met de ingangsklachten ‘neurologische uitval’, ‘pijn thorax’ en ‘koorts volwassene’;

•kan de doktersassistent bij patiënten met verdenking van een beroerte, een hartinfarct of een sepsis de juiste vervolgzorg toekennen, rekening houdend met mogelijke behandelingen in de regionale ziekenhuizen en regionale afspraken.

Inhoud
Tijdens de scholingsbijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•Algemene informatie over de organisatie van de acute zorgketen voor beroerte, hartinfarct en sepsis (inclusief mogelijkheden voor vervolgzorg/behandeling na huisarts, regionale afspraken).

•Feiten en fabels over behandelopties en doorstroomtijd (richtlijnen, ontzenuwen van fabels).

Alarmsignalen van beroerte, hartinfarct en sepsis; hoe presenteren patiënten en/of naasten zich en welke vragen moet je stellen (aan de hand van casussen, evt. geluidsopnamen telefoongesprekken).

•Toekennen van urgentie en vervolgzorg (telefonische triage: ABCDE-check, ingangsklachten ‘neurologische uitval’, ‘pijn thorax’ en ‘koorts volwassene’ met behulp van NHG TriageWijzer aan de hand van casussen). 

Docenten
Docenten binnen deze scholing zijn deskundigen die zelf ervaring hebben met het inschatten van de urgentie en de zorg en begeleiding voor patiënten met ‘neurologische uitval’, ‘pijn thorax’ en ‘koorts volwassene’.

Data en tijden 2018

Maandag 22 januari 2018  17.30-21.00 uur
Maandag 5 februari 2018   17.30-21.00 uur

Locatie
ROC van Twente, Gieterij 200, Hengelo 

Kosten
Voor doktersassistenten van de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek is deze scholing gratis, inclusief soep en broodjes en koffie/thee. 

Aantal deelnemers
Maximum aantal deelnemers is 60 per scholingsbijeenkomst. Tijdens de scholing vinden interactieve sessies plaats in 3 groepen van maximaal 20 deelnemers.

Accreditatie
Accreditatie voor deze scholing wordt aangevraagd bij KABIZ-NVDA via WDH Twente.

Inschrijven
Inschrijven voor deze nascholing kan via deze link
Aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken voor de datum van de scholing. Vol = vol
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de scholing: c.boensma@acutezorgeuregio.nl.