Themabijeenkomst Ouderen in de Acute Zorg

Thema bijeenkomst “Ouderen in de acute zorg” – 29 juni 2017

Aanleiding

Het aandeel oudere patiënten in de acute zorg is in de afgelopen jaren toegenomen. Deze patiënten kennen een relatief hoge complexiteit en dit leidt tot een zwaardere belasting van de acute zorgketen. Gezien de vergrijzing is de verwachting dat deze trend doorzet. Daarnaast zijn er vele wijzigingen in de zorg rondom ouderen die ook in de acute zorgketen knelpunten opleveren.

In de toekomst zullen zich naar verwachting meer knelpunten voordoen in de zorgvraag van ouderen in de acute zorgketen. De minister heeft daarom aan diverse partijen, waaronder het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), gevraagd een noodplan acute zorg voor kwetsbare ouderen te maken. Zorgaanbieders moeten er samen voor zorgen dat er sprake is van een goede coördinatie en doorgeleiding van een patiënt naar de juiste plek voor de zorg die zij nodig hebben.

Tijdens deze themabijeenkomst kijken we naar casuïstiek en actuele knelpunten in het zorgaanbod voor ouderen in de acute zorg en hoe zorgaanbieders en zorgverzekeraars daar mee omgaan. Welke oplossingen zijn er in de regio al bedacht om huidige en toekomstige problemen het hoofd te bieden? Is het regionaal goed geborgd dat ouderen op de juiste plek terechtkomen en hebben we hiervoor voldoende capaciteit? Ook komen zorginhoudelijke aspecten van ouderen in de acute zorg aan bod.

Doelgroep

Professionals die acute zorg verlenen aan ouderen in de regio Twente, Oost-Achterhoek en Duitse grensgebied, zoals: huisartsen, doktersassistenten en triagisten, specialisten ouderen geneeskunde, meldkamercentralisten, medewerkers ambulancezorg, SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, arts-assistenten en medisch specialisten. Bestuurders, managers en beleidsmakers betrokken bij toekomstbestendige oplossingen voor ouderen in de acute zorg in de regio.

Doelstellingen

Na deelname aan deze themabijeenkomst hebben de deelnemers:

•inzicht in knelpunten in het zorgaanbod voor ouderen in de acute zorg;
•inzicht in regionale oplossingen en ontwikkelingen in de keten van acute zorg voor ouderen;
•inzicht in specifieke zorginhoudelijke aspecten van ouderen in de acute zorg.

Inhoud

Het programma vindt u hier

Locatie: Grolsch Veste, Colosseum 65, Enschede
Tijd: 17.00- 21.45 uur 

Aanmelden via deze link